Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


 

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 
Stanowisko nr 1 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń:  Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC).

Stanowisko Nr 2 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r.        w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Stanowisko Nr 3 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r.        w sprawie zabezpieczania środków finansowych dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień.

Stanowisko nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r.        w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r. w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie

Stanowisko Nr 6 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia działań przez Ministra Zdrowia mających na celu objęcia obowiązkiem ukończenia kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” w ramach szkolenia specjalizacyjnego, osób które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Stanowisko Nr 7 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Stanowisko Nr 10 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 r. w sprawie pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych.

Stanowisko Nr 11 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na realizację zadań związanych z weryfikacją danych pielęgniarek i położnych w systemie SMK.

Stanowisko Nr 13 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy nowelizującej ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stanowisko Nr 16 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kontynuacji wzrostu  wynagrodzeń wynikającego z rozporządzenia MZ z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych

Stanowisko nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów


Stanowisko nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 20 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Stanowisko nr 21 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Stanowisko nr 39 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia umożliwiającej pielęgniarce nabyć w/w uprawnienia

Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy

Stanowisko nr 41 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 42 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzeniu w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.)

Stanowisko nr 43 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina

Stanowisko nr 44 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Stanowisko nr 49 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia

Stanowisko nr 50 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia


Stanowisko Nr 51 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec wytycznych zawierających podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz sposób organizacji szczepień w punktach realizujących szczepienia przeciwko COVID - 19 w punktach szczepień powszechnych, a także drive - thru (DT) 

Stanowisko Nr 1 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracownikó zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Stanowisko Nr 2 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 wrzesnia 2023 r. w sprawie zmian prawnych dotyczących samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, zawartych w projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych

Stanowisko nr 3 NRPIP z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie tworzenia w strukturach podmiotów leczniczych stanowisk zastępcy kierownika podmiotu leczniczego do spraw pielęgniarstwa oraz zastępcy kierownika podmiotu leczniczego do spraw położnictwa

Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych nad utrzymaniem samodzielności podmiotów sprawujących opiekę nad pacjentami w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie: pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, położna podstawowej opieki zdrowotnej


 

Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016 r. w odniesieniu do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne

Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej

Stanowisko Nr 4 Prezydium NRPiP z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę lekarsko – Weterynaryjną

Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Stanowisko nr 12 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października 2017 r. w sprawie protestu lekarzy rezydentów 


Stanowisko Nr 14 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Stanowisko Nr 31 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie  skierowane do Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Zenona Ortyla

Stanowisko Nr 32 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie agresywnych zachowań pacjentów i osób im bliskich zagrażających zdrowiu i życiu osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej

Stanowisko nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 października 2020 r. w sprawie w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych lub zarażonych wirusem SARS – CoV -2 podjęte w dniu 30 października 2020 r.


Stanowisko nr 49 Prezydium Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Stanowisko nr 54 Prezydium Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przywrócenia obowiazku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych oraz wznowienia prac w zakresie wdrozenia norm zatrudnienia w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych dotychczas nieobjętych regulacjami prawnymi.

Stanowisko nr 55 Prezydium Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie pilnego wprowadzania obowiązku stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień.

Stanowisko nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej

Stanowisko nr 60 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania


Stanowisko nr 61 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Stanowisko nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 r.

Stanowisko nr 64 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie tragicznych wydarzeń z dnia 18 listopada 2022 r. w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

Stanowisko nr 68 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2023 r. dotyczące Stanowiska Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek

Stanowisko nr 1 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz stanowczego sprzeciwu wobec stosowania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na dyżurach w podmiotach leczniczych

Stanowisko nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie poparcia nowelizacji obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych