Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Rejestr organizatorów kształcenia

2017

Zgodnie z art. 76 ust 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2014.1435) wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego podlega opłacie. Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego w 2017 roku wynosi 257 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych) płatne na konto:

PKO BP o/Krosno
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998
   
2018
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2017 r., które wyniosło 4.529,19 zł.

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2018 roku – 272,00 zł. (6%).
 
2019
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 18 stycznia 2019 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2018 r., które wyniosło 4.851,61 zł.


Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2019 roku – 292,00 zł. (6%).
 
2020
 
Uprzejmie informuję, żew dniu 21 stycznia 2020 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS  w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. że w dniu, które wyniosło 5167,98 zł.

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2019 roku – 311,00 zł. (6%).

 
 
2021

Uprzejmie informuję, że  w dniu 21 stycznia 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2020 roku, które wyniosło 5 410,45 zł. 

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych wynosi w 2021 roku 325,00 zł (6 %).
 

2022


Wysokość opłaty za wpis do Rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej - 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" tj. 118,00 zł

Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % wysokości opłaty tj. 59,00 zł.

 


Komunikat SMK

Szanowni Państwo,

W załączeniu komunikat dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r. skierowany do organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez NRPiP oraz okręgowych rad pielęgniarek i położnych w celu ujednolicenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru.

Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Komunikat ---> POBIERZ
 

Zaproszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00 rozpoczyna się II edycja kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny i odbywał się będzie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymają materiały dydaktyczne, książki, notesy, długopisy, pendrive i ciepłe posiłki (obiady) przekąski, napoje.

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach: w SMK oraz poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie:  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/ oraz w Biurze OIPiP w Krośnie. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych