Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODUOGŁOSZENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że format zdjęć do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju wydawanego zaświadczenia.

W biurze izby na dzień dzisiejszy są dostępne różne formaty zaświadczeń, dlatego też prosimy, aby przed złożeniem dokumentów telefonicznie skontaktować się z OIPiP w Krośnie w celu indywidualnego dobrania wymiaru zdjęć dla danego rodzaju prawa wykonywania zawodu.


NOWE WZORY:

 

 1. WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
  PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 2. WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO *, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 3. WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
  PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO OSOBIE, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
  ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 4. WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 5. WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/ POŁOŻNYCH
 6. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA
  W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA
 7. WNIOSEK O WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH
 8. OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTNIU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO
 9. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEJ/ POŁOŻNEGO
 10. OŚWIADCZENIE PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ/PIELĘGNIARZA/ POŁOŻNEGO OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ O ZAMIARZE TYMCZASOWEGO LUB OKAZJONALNEGO WYKONYWANIA ZAWODU NA TERETORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 11. OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
 12. ARKUSZ AKTUALIZACYJNY
 13. POTWIERDZENIE ODBIORU
 14. KLAUZULA INFORMACYJNA
 15. Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia
  12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
 16. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 


 

 


 

 

OGŁOSZENIE-Aktualizacja danych w ORPiP


Więcej informacji w ząłaczniku ---> POBIERZ

W dniu 25 września 2018 opublikowano Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


 

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww Zarządzenia i OSR wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. wzrostu stawki kapitacyjnej , którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
 2. zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust.2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmieniającego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych