Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

OKRĘGOWA IZBA W KROŚNIE

 

I Kongres Edukacji Diabetologicznej – 17-18.01.2017r. oraz III Konferencja „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej" – 18-19.01.2017r.


Treść komunikatu: ---> POBIERZ

IX Międzynarodowa Konferencja dla Położnych „Położna XXI wieku"


Treść komunikatu: ---> POBIERZ

ZMIANA REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


 
Zgodnie z uchwałą Nr 133/VII/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zmianie ulega „Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego ponoszonych przez członków OIPiP w Krośnie”.
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie od dnia 1 stycznia 2017r. podniosła wysokość dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w następujących formach szkoleń:

  1. szkolenie specjalizacyjne zw. specjalizacją – z kwoty 1500,00 zł do kwoty 1800,00 zł kosztów dydaktycznych szkolenia
  2. kurs kwalifikacyjny – z 70% do 80% kosztów dydaktycznych szkolenia, czyli z kwoty 850,00 zł do kwoty 1100,00 zł
  3. kurs specjalistyczny – do 80% kosztów dydaktycznych szkolenia,
  4. kurs dokształcający – do 80% kosztów dydaktycznych szkolenia.
Zmiany wynikające z podjętej uchwały mają zastosowanie do wniosków o dofinansowanie form szkolenia ukończonych po 1 stycznia 2017 r.
Regulamin dofinansowania dostępny jest w zakładce „dofinansowanie szkoleń”.


 

Uwaga - ponowna próba wymuszeń opłat za rzekomą rejestrację i zmiany w rejestrze podmiotów gospodarczych przez firmy komercyjne!!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które prowadzą działalność gospodarczą,  ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

Firmy te proszą także o wpłatę kwoty nawet 500 złotych za możliwość dokonywania  zmian w prowadzonych przez siebie  rejestrach, których nazwy zbliżone są skrótem do instytucji państwowej tj. CEIDG = Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w której rejestracja i dokonywanie zmian jest całkowicie bezpłatna.

NIE DAJMY SIĘ WPROWADZIĆ W BŁĄD!!!

Więcej informacji na stronie CEIDG w poniższym linku.

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457

UWAGA POŁOŻNE POZ!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie informuje, że  w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 4 Zarządzenia) istnieje możliwość rozszerzenia umów w zakresie świadczeń położnej POZ o prowadzenie ciąży fizjologicznej.

 

Pielęgniarstwo - studia magisterskie w Brzozowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w porozumieniu z Podkarpackim Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie 
prowadzi zimowy nabór na studia II stopnia na kierunku
 
PIELĘGNIARSTWO
 
Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 
Zajęcia odbywają się w Brzozowie !
 
Czas trwania studiów: 4 semestry
Czesne: 2000,00 zł / 1 semestr
Liczba godzin: 1300 zajęć dydaktycznych w tym 1140 godzin teoretycznych
Praktyki: Realizacja praktyk odbywa się w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.
Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)
Tryb studiów: niestacjonarny (sobota, niedziela)
Liczba miejsc szkoleniowych: 25
Nabór trwa do 31 stycznia 2017 r.
 
Szczegóły na stronie: http://pckm.pl/studia-magisterskie
 
--
Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Rzeszowska 7
te. 733-058-888

Bezpłatne Kursy dla pielęgniarek - UEZałącznik ----> POBIERZ

Odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej
Załącznik --->  POBIERZ
 

Copyright 2017 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych