Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie:
OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK
   W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Kierownik specjalizacji: mgr Anna Raj
Planowany termin postępowania kwalifikacyjnego, rozpoczęcia szkolenia:
P A Ź D Z I E R N I K   2 0 1 6 r.
Szkolenie specjalizacyjne obejmuje:
  • zajęcia teoretyczne - 415 godz.,
realizowane w systemie weekendowym lub tygodniowym, miejsce szkolenia teoretycznego:
G D A Ń S K; 
  • zajęcia stażowe – 385 godz.
 
Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:
  • posiadanie:
  • dokumentu potwierdzającego 2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki w ciągu ostatnich 5-ciu lat;
  • aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
  • niekorzystanie w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze środków publicznych;
  • uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego.
 
Zakres literatury do testu:
- Brosowska B., Mielczarek – Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej tom II. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.
- Ślusarska  B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo tom I. Wydawnictwo Czelej,  Lublin 2013.
 
 
Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mail: okppip@gmail.com lub listownie na adres OKPPiP
w Rzeszowie. Karta zgłoszeniowa jest do pobrania na naszej stronie internetowej: www.okppip.pl w zakładce „Szkolenia” -> „Pliki do pobrania”


 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych