Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo Prezesa NFZ

w sprawie zasad postępowania przy uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept, przez osoby uprawnione na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 r. poz. 1991.)

Treść pisma: ---> POBIERZ

Narodowa Służba Zdrowia – minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy

Pielęgniarstwo magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po pozytywnej ocenie wniosku przez Polską Komisję Akredytacyjną, przyznał PWSZ im. J. Grodka w Sanoku uprawnienia do prowadzenia dwuletnich studiów magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo. Jest to nowość w ofercie edukacyjnej sanockiej uczelni na rok akademicki 2016/2017.

Informacja dla świadczeniodawców którzy posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ - w sprawie kolejnego etapu podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Współczesne wyzwania dla epidemiologii szpitalnej i środowiskowej

Informacja o szkoleniach z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową

Treść informacji: ---> POBIERZ

Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych / technikach:---> POBIERZ

Pismo NRPiP kierowane do Prezesa NFZ oraz odpowiedź Prezesa NFZ

dotyczące podjęcia działań w celu wyjaśnienia zmiany zapisu oraz przywrócenia proponowanego w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej : ---> POBIERZ

Informacja o rekrutacji na kursy dla pielęgniarek i położnych finansowane ze środków UE

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotycząca podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych