Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Nowy skład Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach MedycznychW dniu dzisiejszym tj. 08.01.2018 r. Wojewoda Podkarpacki wręczyła akty powołania członkom Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji na lata 2018- 2023.
Członkiem Komisji została nasza koleżanka Krystyna Krygowska.

Pani Krystyna Krygowska obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, a na co dzień pracuje na stanowisku położnej oddziałowej Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Serdecznie gratulujemy !
 

Od 2012 roku przy urzędach wojewódzkich funkcjonują – na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r poz. 1318 z poźn. zm.) Wojewódzkie Komisje do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Są to organy powołane do rozstrzygania spraw cywilnych, prowadzące pozasądowe postępowania cywilne w przedmiocie ustalenia, czy zdarzenie mające miejsce w szpitalu – którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa – stanowiło zdarzenie medyczne.

 

Komisja składa się z 16 członków. Połowę stanowią specjaliści z obszaru medycyny, drugą połowę stanowią eksperci w dziedzinie nauk prawnych. Po jednym członku powołuje Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. 14 członków powołuje Wojewoda spośród kandydatów zgłoszonych przez właściwe samorządy zawodowe oraz organizacje pozarządowe.

 

Komisja orzeka w 4-osobowych składach. Maksymalne odszkodowanie wynosi 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w przypadku śmierci pacjenta 300 tys. zł. Ugoda przed wojewódzką komisją zamyka możliwość ubiegania się o odszkodowanie przed sądem. Kadencja komisji wynosi 6 lat. 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych