Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Agresywne zachowanie pacjenta a prawa i ochrona personelu medycznego

Dyrektorzy,

naczelne pielęgniarki,

działy kadr/szkoleń podmiotów leczniczych

                                                                                           

 

Szanowni Państwo,

 

personel medyczny w trakcie lub w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych często spotyka się z agresywnymi zachowaniami

ze strony pacjenta lub członków jego rodziny. Praktyka wykazuje, że ignorowanie takich zachowań powoduje jedynie ich eskalacjęCzy

polskie prawo oraz stosujące je organy wymiaru sprawiedliwości w sposób wystarczający i skuteczny chronią lekarzy, pielęgniarki, położne,

ratowników medycznych przed takimi sytuacjami? 

Mając na to względzie Europejskie Centrum Edukacyjne organizuje szkolenie :

 

Agresywne zachowania pacjenta i osób trzecich - ochrona prawna personelu medycznego

 

Szkolenie adresowane jest do personelu podmiotów leczniczych  a jego zadaniem jest   przedstawienie optymalnych       sposobów prawnej reakcji

na tego typu zdarzenia, w tym również zasady postępowania personelu w trakcie udzielania pomocy takim pacjentom oraz najskuteczniejsze sposoby  służące ochronie godności oraz dobrego imienia osób wykonujących zawód lekarza. Wykładowcą  będzie Pan mgr Paweł Strzelec, radca prawny, wykładowca akademicki, od 2000 r. prowadzący szkolenia z prawa dla personelu medycznego oraz kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie. 
Termin szkolenia : 02.03.2017 r. godz. 10.00  – 16.00, Warszawski Dom Technika,  Warszawa  ul. Czackiego 3/5 .
Biorąc pod uwagę tematykę szkolenia zapraszam do udziału w szkoleniu lub delegowaniu merytorycznych pracowników. Warunki uczestnictwa w załączeniu.

 

                                   

Z wyrazami szacunku

 
Prezes Zarządu

 dr Zbigniew Kapuścik

 

 

 


Agenda szkolenia

 

Agresywne zachowanie pacjenta i osób trzecich prawa i ochrona personelu medycznego

         Warszawa 02.03.2017 r., godz. 10.00 -16.00 Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5

 

 

Pan mgr Paweł STRZELEC

1. Pojęcie i formy agresywnych zachowań pacjentów oraz ich rodzin.

2. Ochrona personelu medycznego przy użyciu środków prawa karnego.

3. Ochrona prawno-karna personelu medycznego na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych.

4. Ochrona personelu medycznego przy użyciu środków prawa cywilnego

a) rodzaje dóbr osobistych osób wykonujących zawody medyczne podlegających ochronie prawnej

b) sposoby naruszenia dobór personelu medycznego ( przemoc fizyczna, obelgi, pomawianie za pomocą środków

     masowego przekazu w tym internetu ) a wybór optymalnego środka ochrony

c) odszkodowanie i zadośćuczynienie w procesie cywilnym

5. Zasady dokumentowania aktów agresji oraz sporządzania podstawowych pism procesowych.

6. Czy pacjenci i osoby trzecie mogą rejestrować wizerunek osób wykonujących zawody medyczne?

7. Prawo  do odmowy wykonania świadczenia oraz tzw. dyscyplinarne wypisanie pacjenta.

8.  Polisa ubezpieczeniowa na wypadek agresji pacjenta lub osób trzecich.

8. Studium przypadku i dyskusja.

  

                                           

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 Agresywne zachowanie pacjenta a prawa i ochrona personelu medycznego

       Warszawa 02.03.2017 r., godz. 10.00 -16.00 Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5

 

Jednostka :........................................................................................................

Adres, telefon :...................................................................................................

NIP : .................................................................................................................

Osoba zgłaszana

Imię, nazwisko, tel.:............................................................................................

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby   375  zł  x                   osób  =                    zł .

Oświadczamy, iż należność przekazana zostanie - po szkoleniu - przelewem na rachunek bankowy Europejskiego Centrum Edukacyjnego

ING Bank Śląski S.A. 57 1050 1025 1000 0090 7267 3776

                                                             

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej

 

Uczestnictwo prosimy potwierdzić  do 01.03.2017 r. – karty zgłoszenia uczestnictwa  prosimy o przesłanie faxem na nr : 22 490-55-33 

lub mailem na  adres: euroeduk@euroeduk.pl. Koszt szkolenia obejmuje: szkolenie, zaświadczenie, materiały szkoleniowe, posiłek

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych