Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Jaka jest procedura postępowania konkursowego ?

Konkurs ogłasza:

 • podmiot, który utworzył zakład w przypadku konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
 • kierownik zakładu, w przypadku konkursu na pozostałe stanowiska z wyjątkiem: konkursu na stanowisko ordynatora-kierownika kliniki oraz ordynatora-kierownika oddziału klinicznego ogłasza i przeprowadza rektor właściwej państwowej uczelni medycznej lub państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na zasadach określonych w statucie uczelni. Rektor powołuje ordynatora. kierownika kliniki oraz ordynatora-kierownika oddziału klinicznego, po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika zakładu opieki zdrowotnej.

Podmiot, który utworzył zoz lub kierownik zakładu:

 • ogłasza zamiar prowadzenia postępowania konkursowego do właściwych organów samorządowych, czy naukowych celem wydelegowania przez nie określonych członków komisji, powołuje komisję konkursową i wszczyna w ten sposób postępowanie konkursowe,
 • zapewnia niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji,
 • powiadamia przewodniczącego komisji o jej składzie osobowym,
 • ustala z przewodniczącym komisji dalszą procedurę postępowania konkursowego,
 • po ustaleniu z przewodniczącym komisji, powiadamia pisemnie kandydatów i członków komisji o terminach posiedzeń komisji,
 • zamieszcza ogłoszenie o konkursie (w terminie nie przekraczającym 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania) w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, oraz w Gazecie Lekarskiej, gdy postępowanie konkursowe dotyczy ordynatora oraz podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie zakładu,
 • przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem,
 • powiadamia pisemnie o wynikach konkursu osoby, których kandydatury były rozpatrywane, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej,
 • nawiązuje stosunek pracy z osobą wybraną na podstawie umowy o pracę,
 • w razie nie nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem uzasadnienie na piśmie przekazuje komisji konkursowej,
 • przed nawiązaniem stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko: ordynatora i przełożonej pielęgniarek lub pielęgniarki oddziałowej zasięga opinii związków zawodowych działających w zakładzie.

Komisja konkursowa:

 • jest powołana przez właściwy podmiot do przeprowadzania postępowania konkursowego,
 • opracowuje regulamin konkursu i treść ogłoszenia o konkursie, który zatwierdza, a przewodniczący komisji przedkłada właściwemu podmiotowi,
 • może prowadzić prace, jeżeli w posiedzeniach komisji bierze udział co najmniej połowa liczby osób powołanych w skład komisji, w tym jej przewodniczący
 • podczas posiedzenia rozpatrującego zgłoszone kandydatury (wymagana liczba kandydatur . co najmniej dwie) sprawdza:
  • prawidłowość ogłoszenia o konkursie,
  • prawidłowość zawiadomienia członków komisji i kandydatów,
  • analizuje dokumenty złożone przez kandydatów w/g art.11 ust 1 rozporządzenia,
  • dochowanie zasady bezstronności członków komisji wobec kandydatów,
  • przeprowadza indywidualne rozmowy z każdym z kandydatów,
  • dokonuje wyboru kandydata na stanowisko objęte konkursem w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów,
 • w razie odrzucenia wszystkich kandydatur lub nie wyłonienia kandydata uznaje, że konkurs nie doprowadził do wyłonienia kandydata,
 • sporządza protokół postępowania konkursowego,
 • przedkłada protokół podmiotowi, który utworzył zakład lub kierownikowi zakładu
 • może być zmieniona, gdy z żadnym z kandydatów wybranych w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów nie nawiązano stosunku pracy,
 • ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osobą wskazaną przez właściwy podmiot.

W dniu 25 września 2018 opublikowano Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji


 

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ww Zarządzenia i OSR wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. wzrostu stawki kapitacyjnej , którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
 2. zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust.2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmieniającego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych