Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 
Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisach odrębnych, w szczególności na zasadach określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej.
Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia (art. 3 ustawy o działalności leczniczej).
 
Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej przez pielęgniarki i położne, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
 
Pielęgniarka, położna może wykonywać działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:
 
  1. indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
  2. indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
  3. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;
  4. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
  5. indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
  6. indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.
Pielęgniarka, położna może wykonywać działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych – art. 5 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy o działalności leczniczej.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej przez pielęgniarki i położne jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Miejscem wezwania nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.
Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Pielęgniarka, położna niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy przekazuje właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela art. 25 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej) – wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.
 
Pielęgniarka, położna prowadząca praktykę zawodową jest obowiązana posiadać regulamin organizacyjny praktyki zawodowej (art. 24 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej), określający w szczególności:
  1. firmę podmiotu;
  2. cele i zadania podmiotu;
  3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  4. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
  5. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  7. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.
Pielęgniarka/położna, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, wniosek o wpis do rejestru zawierający następujące dane:
  1. imię i nazwisko pielęgniarki;
  2. numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
  3. formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  4. adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania;
  5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
  6. adres do korespondencji;
  7. posiadane specjalizacje;
  8. numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis (art. 104 ustawy o działalności leczniczej).
Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawodową i wpisana do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych - może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności 5. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
  1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
  2. podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
  3. wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19 ustawy o działalności leczniczej.
 
Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
  1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, niezgodnego ze stanem faktycznym;
  2. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
  3. rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
  4. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej;
  5. złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
  6. bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;
  7. wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).

W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Zgodnie z art. 110 ustawy o działalności leczniczej, do decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Zgodnie z art. 30b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zm.),okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest uprawniona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Wizytacja jest przeprowadzana przez pielęgniarki lub położne upoważnione przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Osoby wykonując czynności wizytacyjne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:
  1. żądania informacji i dokumentacji;
  2. wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
  3. udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  4. wglądu do dokumentacji medycznej;
  5. żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

Po przeprowadzeniu czynności wizytacyjnych sporządza się wystąpienie powizytacyjne, które zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę albo firmę oraz adres siedziby;
  2. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
  3. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności wizytacyjnych;
  4. imiona i nazwiska osób wykonujących czynności wizytacyjne;
  5. opis stanu faktycznego;
  6. opis ewentualnych nieprawidłowości;
  7. wnioski osób wykonujących czynności wizytacyjne;
  8. datę i miejsce sporządzenia wystąpienia powizytacyjnego.

Jeżeli w wystąpieniu powizytacyjnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych powiadamia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
W przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, że pielęgniarka lub położna wykonująca zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej rażąco narusza warunki wykonywania działalności objętej wpisem, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wykreśla tę praktykę z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Zgodnie z art. 217 ustawy o działalności leczniczej, z dniem 01.07.2011r rejestr indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych staje się rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w zakresie praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.
Z dniem 01.07.2011r wpisy w rejestrze indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych stają wpisami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w zakresie praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.
W terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku podmiot wykonujący działalność leczniczą, w tym również pielęgniarka/położna wykonująca zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki, dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.

WYPOSAŻENIE TORBY PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

ZESTAW PRZECIWWSTRZĄSOWY 

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych