Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

KONFERENCJA: TERAPIE NERKOZASTĘPCZE ECHO KONFERENCJI EDTNA/ERCA

SZANOWNI PAŃSTWO
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję:

TERAPIE NERKOZASTĘPCZE ECHO KONFERENCJI EDTNA/ERCA
W KRAKOWIE - RZESZÓW 2017
Cukrzyca plasuje się w pierwszej dziesiątce przyczyn niepełnosprawności na całym świecie i jako jedyna choroba niezakaźna została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI wieku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia obecnie na cukrzyce choruje 382 miliony osób na świecie, do 2035 roku liczba ta wzrośnie do 592 milionów. Biorąc pod uwagę fakt, że cukrzycowa choroba nerek jest najczęstszą przyczyną niewydolności nerek możemy spodziewać się gwałtownego wzrostu liczby pacjentów wymagających stosowania terapii nerkozastępczych.
    Wraz ze wzrostem liczby pacjentów dializowanych zwiększa się potrzeba przygotowania wykwalifikowanych zespołów interdyscyplinarnych świadczących usługi na najwyższym poziomie. Wielochorobowość pacjentów dializowanych powoduje, iż hospitalizowani są oni w oddziałach o każdej specjalności w związku z czym chcielibyśmy aby odbiorcami naszej konferencji były wszystkie – nie tylko nefrologiczne – pielęgniarki, które zainteresowane są podnoszeniem poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

16 września 2017 roku, godzina 08:45
Hotel Metropolitan ul.Juliusza Słowackiego 16 Rzeszów

ZE WZGDLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W KONFERENCJI WEZMĄ UDZIAŁ JEDYNIE ZAREJESTROWANI UCZESTNICY. 
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: trzaneta@gmail.com – ANETA TRZCIŃSKA

W załaczniku Karta Zgłoszenia ---> POBIERZ

 

 

ŻYCIE Z ŻYCIA Przeszczep Podkarpacie 2017

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji,
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Urzędu Miasta
w Krośnie, Starostwa Powiatowego w Krośnie, Urzędu Gminy w Wojaszówce
i Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ZAPRASZAMY Na Konferencję Szkoleniową na temat: „ŻYCIE Z ŻYCIA” Przeszczep Podkarpacie 2017, która odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. o godz. 10.00
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

 

Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych: ---> POBIERZ

Korespondencja pomiędzy NRPiP a Ministrem Zdrowia dotycząca pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

W załacznikach Pismo NRPiP oraz odpowiedź MZ:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ
 

Korespondencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowana do NFZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.


Pismo Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ oraz Pisma kierowane do MZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego w załacznikach:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załacznik nr 2 ---> POBIERZ

Konferencja epidemiologiczna 6.09.2017 r.
Program konferencji i karta zgłoszeniowa w załączniku ---> POBIERZ

 

Komunikat Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych 07 Sierpień 2017


Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje, że na podstawie przekazywanych przez Świadczeniodawców informacji dotyczących dodatkowych środków dla pielęgniarek i położnych, rozpocznie po 14 sierpnia 2017 r. wysyłkę aneksów do umów, dotyczących przekazania w/w środków w związku z zapisem § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2015 Poz. 1628)

Więcej informacji ---> LINK

OPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne 2017/2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją kolejnego tj. trzeciego etapu wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych obejmującego okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 poz. 1628) informujemy, że wzór ujednoliconego wniosku dotyczącego opiniowania przez okręgowe rady podwyżek dla pielęgniarek i położnych jest dostępny na stronie internetowej OIPIP w Krośnie w zakładce po prawej stronie: Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.
 
Wzór jest załącznikiem do uchwały Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem OIPIP w Krośnie tel. 13 43 694 60.


Informacja dla świadczeniodawców którzy posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ - w sprawie kolejnego etapu podwyżek dla pielęgniarek i położnych

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przypomina, że zbliża się trzeci etap realizacji określonego przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawach ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U 2015 r. poz. 1628) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, który obejmuje okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r.
Świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w terminie do 14 sierpnia 2017r. są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących zawód u tego świadczeniodawcy wg stanu na dzień 1 sierpień 2017 r.
Ponadto zgodnie z zapisem § 2 pkt. 4 ww. rozporządzenia świadczeniodawcy niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy od dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu, przedstawiają propozycję podziału środków na wynagrodzenia działającym u tego świadczeniodawcy związkom zawodowym pielęgniarek i położnych w celu zawarcia porozumienia, natomiast w przypadku, gdy takie związki zawodowe nie działają, upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w celu uzyskania pozytywnej opinii. Termin do uzyskania opinii wynosi 21 dni od dnia przekazania propozycji podziału.
Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie podziału środków na wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się na stronie internetowej OlPiP w Krośnie w zakładce po prawej stronie: Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych